Catalog

Record Details

Catalog Searchსტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета им. Сталина : ტ. 86 / რედაქტორი: ი.ა. მირცხულავა; სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001002995 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001002996 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001002997 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001002998 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001002999 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001003000 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001003001 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001003002 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1960/ტ.86 900001003012 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 464 გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1960.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.
სარჩევი მბრუნავ ჰელიუმ II-ის ჰიდროდინამიკა / ე. ანდრონიკაშვილი, ჯ. წაქაძე -- კრისტალში დეფექტების რეკომბინაციის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტოქასტური მეთოდის გამოყენებით / ი. მირცხულავა -- მბრუნავ კლასიკურ სითხეში მოთავსებული დისკოს აქსიალურ-ბრუნვითი რხევის მილევის განსაზღვრისას მისი გვერდითი ზედაპირისათვის შემასწორებელი კოეფიციენტის შესახებ / ჯ. წაქაძე, ტ. შულცი -- საუკუნებრივი ვარიაციის გამოკვლევის შედეგები დუშეთის მაგნიტური ობსერვატორიის მიდამოების პუნქტებში / მ. ნოდია, ლ. ვეკუა -- ამონთხეულ ქანებში დამაგნიტების ვექტორის გამოკვლევის ზოგიერთი შედეგი / ლ. ვეკუა -- მიზიდულობის υx ვერტიკალური მდგენელით სიმკვრივეთა გამყოფი ზედაპირის განსაზღვრისა და მიზიდულობის ველის გამოთვლის საკითხისათვის / გ. მანაგაძე -- ქარის სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელების განსაზღვრის შესახებ / რ. ნოზაძე -- რთულ ეკონომიურ სისტემათა აგების საკითხისათვის / შ. ბებიაშვილი -- რთული სისტემების საიმედობის ერთი პარამეტრის შესახებ / შ. ბებიაშვილი -- მავთულიანი მესერი - გამტარი ზედაპირის სისტემიდან ელექტრომაგნიტური ტალღების არეკვლა / დ. ყვავაძე და სხ. -- არაწრფივი დიფერენციალური განტოლების ამოხსნის ერთი მეთოდის დასაბუთება / გ. ქევანიშვილი -- ზოგიერთ ავტორხევად სისტემებში ზღვრული ციკლის არსებობის შესახებ / გ. ქევანიშვილი -- პერიოდული მოძრაობის მდგრადობის საკითხისათვის მეორე რიგის სისტემებში / გ. ქევანიშვილი -- მულტივიბრატორის მუშაობის ანალიზისათვის / თ. ჟღენტი -- კიბისებური იმპულსების გენერატორი / თ. ჟღენტი -- სპინ-ელექტრონული რეზონანსი F-ცენტრებზე შერეულ ტუტე-ჰალოგენურ კრისტალებში / ი. ჩხარტიშვილი -- F ცენტრების შთანთქმის ზოლის მაქსიმუმის განსაზღვრა NaCl-ში ვარლის ახალი მოდელის მიხედვით / ი. ჩხარტიშვილი -- რაჟდენ ბართლომეს ძე ხუციშვილი / ვ. პარკაძე -- დიმიტრი ბორისის ძე ღოღობერიძე / ვ. პარკაძე -- ვაკანსიების მახლობლად ექსიტონების წარმოქმნის ენერგია ტუტე-ჰალოგენურ კრისტალებში / ა. ცერცვაძე -- კირკვუდის მეთოდის გამოყენება არასტექიომეტრიულ AB ბინარულ შენადნობებისათვის / ო. მდივანი -- შორი წესრიგის თეორია ჰოისლერის ტიპის შენადნობებისათვის / ო. მდივანი -- სასრულო განტოლებათა ამოხსნის ერთი ახალი მეთოდის შესახებ / ვ. ქირია -- არაწრფივი ოსცილატორის გამოსხივების შესახებ / ვ. ქირია, ა. კერესელიძე -- ელექტრონების არაკოჰერენტული გაბნევა ბირთვებზე / მ. კობიაშვილი -- კონის ვარიაციული პრინციპის შესახებ / რ. სალია -- ანიზოტროპული ფერროდიელექტრიკით ავსილ, ცილინდრულ ტალღგამტარის ღერძზე მოძრავი ნაწილაკის ჩერენკოვის გამოსხივება / გ. ბეგიაშვილი, ე. გედალინი -- ელემენტთა იზოტოპური შემადგენლობის განსაზღვრის ზუსტი მასსპექტრომეტრული მეთოდის შესახებ / ბ. კიკიანი -- კოსმოსური გამოსხივების შეღწევადი კომპონენტის შესწავლა წყლის 200 მ. ეკვივალენტის სიღრმეზე / ი. საყვარელიძე, ლ. გედევანიშვილი -- მაღალი წნევის პროპორციული მთვლელი მცირე აქტიობის გაზომვებისათვის / გ. მირიანაშვილი, ა. ბურჭულაძე -- იონური და ატომური კავშირების წვლილი ნახევარგამტარში AlN / ა. ცერცვაძე და სხ. -- განზოგადებულ ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა სხვადასხვა გადაადგილებით / გ. ალექსანდრია -- ერთი კლასის ფუნქციონალურ განტოლებათა შესახებ / ე. წითლანაძე -- ნახევრადგამტარებში დონორთა და აქცეპტორთა კონცენტრაციების განცალკევებული განსაზღვრა / ნ. კეკელიძე -- გერმანიუმის მონოკრისტალების ზოგიერთი ელექტროფიზიკური თვისება დაბალ ტემპერატურებზე / ნ. კეკელიძე -- სილიციუმის მონოკრისტალების ზოგიერთი ელექტროფიზიკური თვისება დაბალ ტემპერატურებზე / ნ. კეკელიძე -- ტემპერატურის გავლენა ბგერის სიჩქარეზე ფერომაგნეტიკებში / ი. ჩხიკვაშვილი -- სპინური ტალღების ურთიერთქმედება ფონონებთან ანტიფერომაგნეტიკებში / ი. ჩხიკვაშვილი -- MoO3 კრისტალიზაციის ზოგიერთი საკითხები / ო. მღებრიანი, რ. ჯანელიძე -- მოლიბდენის სამჟანგის MoO3 ოპტიკური თვისებების შესწავლა / ი. ფურცელაძე და სხ. -- მოლიბდენის სამჟანგის MoO3 მონოკრისტალების ფოტოგამტარებლობის შესახებ / რ. ჩიქოვანი და სხ. -- MoO3 მონოკრისტალების ელექტროგამტარებლობის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე / ნ. გვილავა და სხ.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მეცნიერება.
ფიზიკა.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources