Catalog

Record Details

Catalog Searchთსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული = Proceedings of scientific works of Paata Gugushvili institute of economics of TSU: № 7 / მთავარი რედაქტორი: რამაზ აბესაძე.

აბესაძე, რამაზ; რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-496/2014/ტ.7 900001660333 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-496/2014/ტ.7 900001660335 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი Fპ-8448/2014/ტ.7 900001660337 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 33 თ-40 900001660334 Stacks ხელმისაწვდომია -
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამკითხველო დარბაზი 33 თ-40 900001660336 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISSN: 1987-6904
  • ფიზიკური აღწერილობა: 570,[2] გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი: თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2014.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: დაიბეჭდა თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო-საგამომცემლო საბჭოს გადაწყვეტილებით.
სარჩევი სახელმწიფო ეკონომიკის მესაჭე / რ. აბესაძე -- პოსტსაბჭოთა პოსტინდუსტრიალიზმი და რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მოდელის თავისებურებები / ვლ. პაპავა -- კანონის წინაშე ყველა ადამიანის კონსტიტუციური თანასწორობა- ადამიანის უფლებებისა და სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების დაცვის აუცილებელი პირობა / ალ. კურატაშვილი -- გლობალიზაციის პირობებში ნეოინდუსტრიული განვითარებისა და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების თეორიული ასპექტები / ვ. ბურდული -- ეკონომიკური განვითარების პროცესში ინსტიტუტების როლის შესახებ / გ. ბერულავა -- ევროკავშირი: ეკონომიკური ინტეგრაციის უმაღლესი ფორმა მისი შექმნა და განვითარება / რ. ჯავახიშვილი-- საქართველოს კვების მრეწველობის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი / ნ. არევაძე -- წარმოების ეფექტიანობის მათემატიკური ანალიზი, ოპტიმიზაცია და პროგნოზირება / ილია სისვაძე -- ადამ სმიტი: ადამიანთა ქცევის ორი მოდელი / თამილა არნანია-კეპულაძე -- ბიზნესის კეთილსინდისიერების კონცეფციის არსისა და დანერგვის შესახებ საქართველოში / ელენე ჩიქოვანი -- ტყის რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და კვლავწარმოების პრობლემები საქართველოში / თინა ჩხეიძე -- მეხილეობის თანამედროვე მდგომარეობა და დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში / ლ. დათუნაშვილი -- საქართველოს სოფლის პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია / ზ. რევიშვილი -- ოპერაციათა გამოკვლევა ეკონომიკაში / რ. სარჩიმელია -- ბუღალტრული აღრიცხვა-აუდიტის ინსტიტუციური რეგულირების სრულყოფის პრიორიტეტები/ ზ. ლიპარტია -- მომსახურების სფეროს მარკეტინგ მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხისათვის / ე. ბარათაშვილი -- შრომითი მიგრაცია საქართველოში / მ. კვარაცხელია -- თანამედროვე კორპორაციის ანტიკრიზისული ფინანსური მართვის საკითხისათვის / კ. ბასილაია -- აგრობიზნესის სახელმწიფო რეგულირების გამოცდილება საზღვარგარეთის ქვეყნებში / თ. ქავთარაძე -- გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პირობებში საქართველოში/ მ. ხუსკივაძე -- საქართველოს საგადამხდელო ბალანსის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები / ნ. ქისტაური -- მშენებლობის სექტორის განვითარების თავისებურებანი და პრობლემები საქართველოში / გ. ბრეგვაძე.
თემა: ეკონომიკა.
შრომების კრებული.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources