Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 3

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები = Труды Тбилисского гос. университета : ტ.129 / რედაქტორი: ლ..მაღნარაძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003460 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003461 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003462 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003463 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003464 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003465 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003466 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003467 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1968/ტ.129 900001003468 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 451გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1968.

წიგნის აღწერილობა

ზოგადი შენიშვნა: ტექსტი ქართულ და რუსულ ენაზე.
სარჩევი ნორმირებულ სივრცეებში სინგულარული ოპერატორების ზოგიერთი თვისების შესახებ / რ.კაპანაძე -- სტილისტიკის სინგულარული ინტეგრალი განზოგადებული მთავარი მნიშვნელობის აზრით და ფურიე-სტილტიესის მწკრივების (C,a)შეჯამებადობა / ლ.მაღნარაძე -- ორთოტროპული დრეკადი ნახევარსივრცისათვის ძირითადი სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა წონასწორობის შემთხვევაში / მ.ბაშალეიშვილი -- დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანები მრავლადბმული არეებისათვის / თ.ბურჭულაძე -- დრეკადობის თეორიის განზოგადებული შერეული სასაზღვრო ამოცანების საკუთარი სიხშირის სპექტრის არსებობის შესახებ მრავლადბმული არეების შემთხვევაში / გ.კვინიკაძე -- შენიშვნა სტოქსის და ოზენის სტაციონალური და არასტაციონალური განტოლებების ფუნდანენტალურ ამოხსნებს შორის დამოკიდებულების შესახებ / ლ.ავალიშვილი -- ფოროვან დიფუზორში ბლანტი და უკუმში სითხის სტაციონალური მოძრაობის შესახებ / ნ,ჯორბენაძე -- მართკუთხა კანონიკური არხის კომფორტული გარდასახვის შესახებ / ს.მეუნარგია -- ფილტრაციის ამოცანის შესახებ მიწის კაშხალში, როცა კაშხალი აგებულია სასრული სიღრმის წყალგამტარ საფუძველზე / ა.ციცქიშვილი -- მაქსიმუმის პრინციპი ექსტრემალურ ამოცანებში დაგვიანებით / გ.ხარატიშვილი -- ზოგიერთ არაწრფივ მეორე რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლრბათა ამოხსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევის შესახებ / დ.იზიუმოვა -- ორი წრფივი განტოლების სისტემის ამოხსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევის შესახებ / რ.კოპლატაძე -- მწკრივების შეჯამებადობის ერთი მეთოდის შესახებ / ა.ბენდუქიძე -- სინგულარული ინტეგრალების შესახებ / ა.ჯვარშეიშვილი -- ფურიეს ჯერადი მწკრივებვის კოეფიციენტებისა და აბსოლიტური კრებადობის შესახებ / შ.ფანჯიკიძე -- პარამეტრზე დამოკიდებულ იმ ფუნქციათა მიმდევრობის შესახებ, რომლებსაც აქვთ ერთობლივ აბსოლიტურად უწყვეტი ინტეგრალები / ნ.თევზაძე -- ერთი თეორემა აბსოლიტურად უწყვეტობის შესახებ / ფ.ხარშილაძე -- დიფერენცირებადი ფუნქციონალისა და ოპერატორის ზოგიერთი საკითხი ლოკალურად რწფივ სივრცეში / ე.წითლანაძე -- სტილტეისის ორმაგი გარდაქმნის შესახებ / ე.ჭელიძე -- რაციონალური აპროქსიმაციის ზოგიერთი საკითხი II / პ.კოღონია -- რიცხვთა წარმოდგენის შესახებ ზოგიერთი ექვსცვლადიანი კვადრატული ფორმით II / გ.ლომსაძე -- რიცხვთა წარმოდგენის შესახებ მთელი კვადრატების და მთელი უკვადრატო რიცხვების კვადრატების ჯამის სახით / ა.ლურსმანაშვილი -- ჰიპრზედაპირის დიფერენციალური გეომეტრია მრავალგანზომილებიან აფინურ სივრცეში / ე.ალშიბაია -- პროექციული სივრცის ზედაპირზე ზოგიერთი ბადის შესახებ / გ.თევზაძე-- პროექციულად-დეფორმად ზედაპირთა შესახებ / ა.ჩახტაური -- მოცემული შერჩევით მრავალგანზომილებიანი ნორმალური განაწილების სიმკვრივის კვადრატული ცდომილება / გ.მანია -- პარაბოლური ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ / გ.დათუაშვილი -- სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნის შესახებ სასრულსხვაობიანი მეთოდით ელიფსური ტიპის კვაზი-წრფივი დიფერენციალური განტოლებისათვის / ჰ.მელაძე -- მრავალი ცვლადი ფუნქციის აპროქსიმაცია ф2(x1)+ф₂(x₂)+...+ фn (xn)სახის ფუნქციებით / ა.წერეთელი -- ჩეხოსლოვაკიისა და სსრკ მათემატიკური კულტურათა კავშირის ისტორიული წარსული / ი.ჰაიდუკი, ი.ნაუმოვი -- მათემატიკისა და ფილოსოფიის ურთიერთდამოკიდებულება / ლ.გოკიელი.
თემა: მექანიკა-მათემატიკა.
პერიოდული გამოცემა.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 3 დან 3

Additional Resources