Catalog

Record Details

Catalog Searchთბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები == Труды Тбилисского ордена трудового Красного знамени гос. университета : ტ.A 1 (137) / რედაქტორი: ა. ხარაძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 9 of 9 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 9 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003382 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003383 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003384 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003385 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003386 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003387 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003388 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003389 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი პ-345/1971/ტ.A (137) 900001003390 Stacks ხელმისაწვდომია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ფიზიკური აღწერილობა: 190გვ.
  • გამომცემლობა: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1971.

წიგნის აღწერილობა

სარჩევი რიცხვთა წარმოდგენის შესახებ ზოგიერთი რვაცვლადიანი კვადრატული ფორმით / რ.ბერიძე -- რიცხვთა წარმოდგენის შესახებ ზოგიერთი ბინალური კვადრატული ფორმით / თ.ვეფხვაძე -- რიცხვთა წარმოდგენის შესახებ ზოგიერთი ოთხცვლადიანი კვადრატული ფორმით / მ.გელაშვილი -- ლაგრანჟის განზოგადებულ სპექტრთა შესახებ / პ.კოღონია -- ნატურალურ რიცხვთა წარმოდგენა კვადრატული ფორმებით უკვადრატო ცვლადებში (სინგულარული მწკრივის შეჯამება) / ა.ლურსმანაშვილი -- ფურიეს ორმაგი ლაკუნარული მწკრივის Ca β = შეჯამებადობა / ნ.თევზაძე -- კვადრატით ჯამებადი ფუნქციის ფურიეს ორმაგი მწკრივის განმეორებითი მწკრივებისა და კერძო ჯამების ლაკუნალურ ქვემიმდევრობათა კრებადობა / ნ.თევზაძე -- ერთი სასაზღვრო ამოცანის შესახებ ორი დიფერენციალური განტოლების სისტემისათვის / ი.კიღურაძე -- ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა კვაზიწრფივი სისტემების ამოხსნის ასიმპტოტური წარმოდგენის შესახებ / ი.ტოროშელიძე -- გაუსის შემთხვევით მიმდევრობათა შესახებ / ნ.ვახანია -- დინამომეტრის ახალი კონფიგურაციის დრეკადი ელემენტის დაძაბული მდგომარეობის გამოკცვლევა ფოტოდრეკადობის თეორიის გამოყენებით / მ.კუკულაძე და სხვა. -- ორი კვანტური ერთობლივი გარსდენისათვის შვარცის მეთოდის გამოყენების შესახებ / ნ.პატარაია -- სუსტგამტარი სითხის არასტაციონალური მოძრაობის განტოლების ერთი ამოხსნის შესახებ / ჯ.შარიქაძე -- ეფექტური რადიუსის მიახლოვების ფორმულები, როცა ურთიერთქმედება, გარდა ფაქტორიზებადი პოტენციალებისა, შეიცავს კულონურ პოტენციალსაც / გ.ჭილაშვილი -- ახალი საბადოების ბენტონიტური თიხების შესწავლისათვის / ლ.ჭელიძე -- ნატრიუმის არსენატების მიღება ოზონის გამოყენებით / გ.ჯოხაძე და სხვა. -- დარიშხანი საქართველოს სსრ მტკნარ წყლებში / გ.ჯოხაძე და სხვა. -- მიკტოელემენტების განსაზღვრა ბუნებრივ წყლებში. ცნობა 1. Pb2+ , Cu2+ , Zn 2+ ექსტრაქციულ-ფოტომეტრიული მეთოდით განსაზღვრა წყლის ერთინ სინჯიდან / გ.სუპატაშვილი და სხვა. -- ზოგიერთი შერეულრადიკალიანი ბორორგანული ნაერთის სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლევა / გ.ყაჭეიშვილი და სხვა. -- Galanthus Woronowti A.Los-ის დამატებითი შესწავლა ალკალოიდის შემცველობაზე / ნ.ციციშვილი და სხვა. -- რტიეთილსილანის მოქმედება მეთილფენილვინილთინილკარბინილზე Pt/c და H2 P GI6 თანსწრებით, / ი.გვერდწითელი და სხვა.-- ზოგიერთი შერეულრადიკალიანი B 10-ის შემცველი ორგანული ნაერთის სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლევა / გ.ყაჭეიშვილი და სხვა.
თემა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფიზიკა-მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება.
პერიოდული გამოცემა.

Additional Resources