Catalog

Record Details

Catalog Search


ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 10 დან 62

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა= Space, Society, Politics: მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სამეცნიერო შრომების კრებული: №2, 25-27 ივნისი, 2014/ სამეცნიერო რედაქტორები: რევაზ გაჩეჩილაძე, თამარ დოლბაია, კორნელი კაკაჩია და სხვ.; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

გაჩეჩილაძე, რევაზ, სამეცნიერო რედაქტორი. (ავტორობით). დოლბაია, თამარ, სამეცნიერო რედაქტორი. (ავტორობით). კაკაჩია, კორნელი, სამეცნიერო რედაქტორი. (ავტორობით).
პუბლიკაციის გამოსახულება

ელექტრონული რესურსები

ხელმისაწვდომი ასლები

  • 5 of 5 copies available at გაერთიანებული კატალოგი.

ამჟამინდელი მდგომარეობა

0 current holds with 5 total copies.

მდებარეობა ინვენტარის ნომერი / შენიშვნების ასლი ბარკოდი თაროზე განთავსების ადგილი სტატუსი ზუსტი თარიღი
აბონემენტი 2-525329 900001685962 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი 005.745 ს-47 სდ-138118 900001685963 Stacks ხელმისაწვდომია -
გრიგოლ წერეთლის სახელობის სამკითხველო დარბაზი F-94114 900001685961 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 37 ს-47 900001685964 Stacks ხელმისაწვდომია -
შოთა რუსთაველის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (რდ II) რდ(II) 37 ს-47 900001685965 Stacks განთავსებულია -

დამატებითი ინფორმაცია

  • ISBN: 9789941134340
  • ISSN: 2346-7959
  • ფიზიკური აღწერილობა: 534 გვ.
  • გამომცემლობა: [თბილისი]: თსუ გამ-ბა, 2015.

წიგნის აღწერილობა

ბიბლიოგრაფია, და ასე შემდეგ , შენიშვნა ბიბლიოგრაფია: გვ.26-27; 40-41; 67; 98; 109; 128-129; 175-176; 197-198; 229; 237; 249; 263; 276-278; 288-290; 312-313; 329; 344; 356-357; 370-372; 389-391; 413; 455; 501-504; 521; 533.
სარჩევი ეთნიკური უმცირესობების საკითხი საქართველოში ევროპული პოლიტიკის კონტექსტში/ ზვიად აბაშიძე -- შავი ზღვის ნაპირების დარაიონება მორფოდინამიკური ნიშნის მიხედვით (აფხაზეთის მაგალითზე/) მელორ ალფენიძე -- ხელუხლებელი ლანდშაფტის დაცვა, როგორც საქართველოს პერსპექტივა/ ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი, ნელი ჯამასპიშვილი, ლევან ბერუჩაშვილი -- დანაშაულის, პატიმრებისა და მათი სოციალური სტატუსის აღქმა თბილისის მოსახლეობის მიერ/ მარინა ბერძენიძე, თეონა მატარაძე -- ესკიზი საქართველოსა და სომხეთის დემოგრაფიული სიტუაციის შედარებითი ანალიზისთვის/ რევაზ გაჩეჩილაძე -- შესაძლებელია საქართველოს ინტეგრაცია დასავლეთთან? (ცივილიზაციური განსხვავების ფაქტორი)/ ზურაბ დავითაშვილი -- კონფლიქტის ტრანსფორმაცია ორგანიზაციებში "ლოკალებს" და "კოსმოპოლიტებს" შორის/ მარეხ დევიძე -- საზღვაო პორტი, როგორც ქალაქწარმომქმნელი ფაქტორი/ თამარ დოლბაია -- სოციალური ცვლილებები და პოლიტიკური დინამიკის მექანიზმები საქართველოში/ ვალერიან დოლიძე -- თანამედროვე ქართული სოციალური ინსტიტუტები სტუდენტურ ფოკუსში/ ნათელა დონაძე -- მუსლიმი ქართველები და სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემები/ სალომე დუნდუა -- მცხეთის გეოგრაფიული კვანძი და მისი სამართლებრივი რეგულაციები/ ნოდარ ელიზბარაშვილი -- დისციპლინათაშორისი მიდგომა და შერწყმული პოლიტიკა საზღვაო მეკობრეობის მიმართ/ ნინო კერესელიძე -- გეოეკონომიკა და ახალი ეკონომიკური გეოგრაფია/ გიორგი კვინიკაძე -- აგორა. ქრონოტოპის რეკონსტრუქცია (XX-XXI სს. ქართული ლიტერატურის გამოცდილება)/ მანანა კვაჭანტირაძე -- ზღვა, როგორც თანამედროვე სახელმწიფოთა ლიმინალური ლოგიკა/ იუჰო კორჰორენი -- აჭარის და ზემო სვანეთის შედარებითი ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შეფასება/ რომან მაისურაძე, თენგიზ გორდეზიანი, რევაზ თოლორდავა, ნელი ჯამასპაშვილი, თამარ ხარძიანი -- საქართველოს ლანდშაფტების ტურისტულ-რეკრეაცული მნიშვნელობა და მათი პოტენციალის შეფასება/ რომან მაისურაძე, ლევან ბერუჩაშვილი, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი, თამარ ხარძიანი, ნელი ჯამასპაშვილი -- საქართველო და მეორე დემოგრაფიული გადასვლა როგორც გლობალური მოვლენა/ გიორგი მელაძე -- იმპერიული საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცის მხატვრული ტრანსფორმაცია ოთარ ჭილაძის "გოდორში"/ ადა ნემსაძე -- სოფელი აიბგის ტერიტორიული მიკუთვნებულობის ისტორიული ანალიზი კარტოგრაფიული წყაროების მიხედვით/ დალი ნიკოლაიშვილი, რევაზ თოლორდავა -- ოჯახური ძალადობის გაშუქება ქართულ ბეჭდურ მედიაში და ჟურნალისტური ეთიკის პრობლემები/ დალი ოსეფაშვილი -- სოციალური პრობლემატიკის პრეზენტაციის ფორმები უკრაინული გამოცემების ანალიტიკურ მასალებში/ ტატიანა სასჩუკი -- მიგრაციული პროცესები საქართველოში და მისი დემოგრაფიული შედეგები/ იოსებ სალუქვაძე, გიორგი მელაძე -- რაციონალური იდენტობის პრობლრმრბი საბჭოთა პერიოდის დისიდენტურ მედიაში (ოქროს საწმისისა და საქართველოს მოამბის მაგალითზე")/ ნანა ტალახაძე -- აშშ-ის, ბრიტანეთისა და საქართველოს პოლიტიკური კულტურის შედარებითი ანალიზი/ ავთანდილ ტუკვაძე -- ჰუმანიტარული ინტერვენცია: ადამიანის უფლებები VS სახელმწიფო სუვერენიტეტი/ ჯაბა უროტაძე -- გადაადგილების გავლენა ქორწინების პროცესზე მუსლიმ მესხებს შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში/ ეკატერინე ფირცხალავა -- მონუმენტალიზმი და მეხსიერების პოლიტიკა თანამედროვე საქართველოში/ თამარ ქარაია -- სამოქალაქო საზოგადოების როლი საჯარო სექტორში პოლიტიკის გატარებისას/ მარინე ქევხიშვილი -- პოლიტიკური სიმბოლო ქართულ ვიზუალურ მედიაენაში/ მანანა შამილიშვილი -- სივრცითი მონაცემების ეროვნული ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო მნიშვნელობა/ ვლადიმერ ჩხაიძე -- ინტერკულტურული დიალოგი და კულტურული მრავალფეროვნების მიმღეობა (ბოლნისისა და ნინოწმინდის მაგალითზე/) თამარ ჩარკვიანი, ანა ჭელიძე -- "ცივი ომის" დროის კონტრასტული სივრცეების ინტერკულტურული ასპექტების გააზრებისათვის (ჯონ სტაინბერკისა და ნოდარ დუმბაძის ჯურნალისტური ნაწერების მიხედვით)/ მარი წერეთელი -- საზღვაო ძალისა და სახმელეთო ძალის დაპირისპირების ძირითადი ასპექტები/ ალექსანდრეწურწუმია -- ლანდშაპტურ-ეკოლკოგიური კარკასი, როგორც საქართველოს ტყეების მენეჯმენტის ინსტრუმენტი/ ნელი ჯამასპაშვილი, რომან მაისურაძე, თამარ ხარძიანი, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი, ლევან ბერუჩაშვილი -- ევროინტეგრაციის სათავეებთან/ ედიშერ ჯაფარიძე -- ჯგუფთასორისი ურთიერთობა და "შიდა ფავორიტიზმი"/ მარინე ჯაღიაშვილი-კაკიშვილი -- ტრანსის მდგომარეობის მიღწევის სიმბოლური მარკერები ქართულ შელოცვებში/ რევაზ ჯორბენაძე, ნატა მეფარიშვილი.
თემა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
კონფერენციები.
ძიების შედეგი ერთეულების ჩვენება 10 დან 62

Additional Resources