1. Bib ID# 222970
    Title: სარკისებური სტატისტიკის მეთოდოლოგიური თავისებურებანი (შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების მაგალითზე):სტატისტიკა, საბუღალტრო აღრიცხვა, ეკონომიკური ინფორმატიკა (სტატისტიკა):
    Author: თოდრაძე გოგიტა.
    Publication Info: [გ.გ.], 2006.
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]