1. Bib ID# 65355
    Title: ბრძოლა საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსებისათვის :თსუ შრომები B 1(138), 1971./
    Author: ჯავახიშვილი, ივ.
    Publication Info: [თსუ], 1971.
    Item Type: Language material

[ დაბრუნება ჩანაწერზე ]